బాగుంటుంది అందుకే నువ్వు మల్లి మల్లి పెడుతున్నా పెట్టిచ్చుకుంటున్నా

Telugu Sex Stories బావిలోని నీళ్ళల్లో తను పూర్తిగా నగ్నంగా ఉంది. గొంతు వరకు నీళ్ళలో మునిగి తల మాత్రం బయట పెట్టి నవ్వుతుంది.
“ఎందుకు నవ్వు తున్నావు ”
“ఇలా నీళ్ళల్లో బిత్తల …